Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka ieško teisininko viešųjų pirkimų sričiai.

  • Darbo sutartis neterminuota
  • Pareigybė – teisininkas (A1)
  • Pagrindinės paskirtis: užtikrinti savalaikį aktualių teisės aktų įgyvendinimą KLAVB veikloje; teikti su KLAVB funkcijų vykdymu susijusią teisinę informaciją ir konsultacijas darbuotojams, rengti veiklą reglamentuojančius dokumentus; organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus; metodiškai vadovauti viešųjų pirkimų organizavimo klausimais KLAVB padalinių vadovams arba jų paskirtiems atsakingiems darbuotojams.
  • Privaloma: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų teisės krypties studijų srityje, gebėti rengti teisės aktų ir sutarčių projektus, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus; aiškiai ir glaustai pateikti informaciją ir idėjas raštu, išmanyti gramatiką ir sintaksę, raštvedybos pagrindus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus; mokėti naudotis Infolex.lt duomenų baze, Teisės aktų registro (TAR) sistema; pageidautina mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2 lygis).
  • Praktinio darbo patirtis, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus – privalumas
  • Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies K-6,5 (1124,5 Eur neatskaičius mokesčių).
  • Konkurso skelbimas: http://portalas.vtd.lt/lt/teisininkas-322;605280.html
  •  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)