Šiuo metu skyriuje dirba 3 darbuotojai – Andželika Plotnikova (vyriausioji buhalterė), Jolanta Kvėzlienė (buhalterė), Aušra Bubliauskienė (apskaitininkė).

Skyriaus veiklos kryptys – tvarkyti bibliotekos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus. Užtikrinti, kad apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų patikima, t.y. teisingai parodytų bibliotekos turtą, įsipareigojimus, finansinius rezultatus, finansinę būklę. Siekti, kad bibliotekos programoms vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas bibliotekai pervestos lėšos  būtų naudojamos racionaliai ir pagal patvirtintas programų sąmatas. Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais rengti ir teikti suvestinę finansinę atskaitomybę bei kitas statistines finansines ataskaitas asignavimų valdytojui. Nuolat tobulinti apskaitos metodus, tinkamai pasirinkti apskaitos procedūrų aprašus

Kontaktai:

Vyriausia buhalterė Andželika Plotnikova tel. 846412530, el. paštas buhalterija@klavb.lt

Buhalterė Jolanta Kvėzlienė tel. 846412530, el. paštas jolanta@klavb.lt 

Apskaitininkė Aušra Bubliauskienė tel. 846412530, el.paštas ausra@klavb.lt